• Noordwal 10 III
    2513EA Den Haag
  • Stuur ons een Whatsapp bericht
    +32460220235

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden hostdozer

1. Definities
1. Hostdozer dan wel hostdozer.nl , hostdozer.eu , hostdozer.co.in , hostdozer.net , hostdozer.web.id handelend onder de naam “hostdozer” statutair gevestigd te Den Haag , Nederland2. Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer : de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Hostdozer wordt gesloten.

3. Producten en diensten van hostdozer: de door Hostdozer te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van hostdozer. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

5. Site, De site: https://www.hostdozer.nl/

2. Toepasselijkheid
1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met hostdozer.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Hostdozer niet bindend en niet van toepassing.

3. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.

4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is

5. Hostdozer is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van hostdozer. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard

3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Hostdozer gedaan zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

2. Hostdozer heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.

3. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam danwel extensie uitgeeft dient de afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan Hostdozer het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van Afnemer ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten.

4. Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld door opdrachtgever (al dan niet electronisch), ontvangen en geaccepteerd door hostdozer.

5. Duur en beëindiging
1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van Hostdozer aangegaan voor de duur van 12 maanden, de looptijd is tevens op de factuur aangegeven. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of Hostdozer zoals omschreven in artikel 5(2).

2. Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Hostdozer heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal twee (2) kalendermaanden in acht dient te worden genomen. Opzegging door afnemer dient schriftelijk te geschieden per e-mail of per Whatsapp, waarbij als opzegdatum geldt de eind datum van de lopende periode.

3. Een verhuizing van een domein door de afnemer naar een andere provider is geen opzegging van de overeenkomst.

4. Na ontvangst van de opzegging stuurt Hostdozer een bevestiging van opzegging, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. De bevestiging wordt gestuurd aan het e-mail adres van het administratieve contact zoals dat bekend is onze klantenadministratie.

5. Hostdozer heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Hostdozer niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

6. Hostdozer houdt zich het recht voort domeinen niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met drie maanden.

7. Hostdozer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

8. Hostdozer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

a) opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door hostdozer
b) pornografische afbeeldingen worden verspreid
c) Nederlandse wetgeving wordt overtreden
d) internationale wetgeving wordt overtreden

6. Downgrade product
1. Producten kunnen door opdrachtgever worden omgezet in andere producten, wanneer het gaat om een omzetting naar een goedkoper product spreken wij van een downgrade. Het lagere tarief geldt dan voor de volgende contract periode. Een downgrade van een overeenkomst door de Afnemer dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn voor het lopende contract te geschieden. Een downgrade door afnemer dient schriftelijk te geschieden per e-mail of per whatsapp. Downgrades per e-mail vanaf onbekende adressen kunnen niet worden verwerkt.

7. Verplichtingen van hostdozer
1. Hostdozer spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde Hostdozer dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

2. Hostdozer kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Hostdozer diensten.

3. Hostdozer onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Hostdozer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 8.2 tot en met 8.3 van deze algemene voorwaarden.

4. Hostdozer is terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. Hostdozer verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van haar mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden. Klanten ontvangen wel de (gratis) Hostdozer Nieuwsbrief, met service mededelingen en nieuws over de dienstverlening en producten van hostdozer. Als u deze nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen kun u een verzoek sturen per e-mail aan [email protected] of u via de homepage uitschrijven.

8. Verplichtingen van de klant.
1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Hostdozer zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contact gegevens, in de administratie van hostdozer.

2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks hostdozer, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Hostdozer toegestane verbinding met het systeem bestaat.

3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij hostdozer; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Hostdozer b.v. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

5. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

6. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is er voor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij ruime overschrijding is Hostdozer bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de Hostdozer diensten informatie te verwijderen.

7. De klant geeft bij deze toestemming aan Hostdozer zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Hostdozer welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Hostdozer en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Hostdozer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

9. Levering en leveringstijd1. Levering van de hosting account en domeinnaam geschieden zo spoedig mogelijk na opdracht en aanlevering van gegevens en door Hostdozer benodigde documenten en/of promotiemateriaal , of op een later af te spreken tijdstip.
Documenten dienen zo spoedig mogelijk aan Hostdozer te worden verzonden doch uiterlijk binnen 2 weken.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Hostdozer zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie/verhuizing van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

4. De Service Provider kan de levering van de Diensten tijdelijk opschorten in verband met (preventief) onderhoud zonder dat de Klant recht heeft op een (schade) vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde vergoedingen.
De Service Provider zal bij de uitvoering van het onderhoud zo veel mogelijk rekening houden met de belangen van de Klant.

5. De Service Provider kan gezien de aard van de Diensten niet garanderen dat de levering van de Diensten zonder storingen of foutloos zal verlopen. In geval van een storing heft de Klant geen recht op een (schade) vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde vergoeding, tenzij anders overeengekomen.

10. Overmacht
1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Hostdozer niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

2. Hostdozer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

11. Data/emailverkeer
1.Het dataverkeer/emailverkeer wordt door ons vastgesteld middels de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door Hostdozer zoals beschreven op onze website (bijvoorbeeld software van de bedrijven SWsoft, Plesk of Ensim).

2. Het data/emailverkeer is beperkt en afhankelijk van het afgesloten hostingpakket, indien een website uitzonderlijk verbruik vertoond zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen over het extreme gebruik. Voor onze webhosting pakketten wordt in ieder geval aangemerkt als exceptioneel gebruik: meer als 1 gigabyte aan dataverkeer per maand. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extra gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen over dit extra gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met hostdozer, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de schriftelijke mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van hostdozer. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan worden de standaard tarieven voor dataverkeer onverkort toegepast. De tarieven per gigabyte zijn 2,00 euro excl. btw. Hostdozer behoud tevens het recht zonder verdere melding de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

12. Diskgebruik
1. Het diskgebruik wordt door ons vastgesteld middels de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door Hostdozer b.v. zoals beschreven op onze website( bijvoorbeeld software van de bedrijven SWsoft, Plesk of Ensim ).

2. Onze hosting producten kennen duidelijk omschreven limieten met betrekking tot de hoeveelheid diskruimte die cliënt ter beschikking staat. Wanneer de toegewezen diskruimte wordt overschreden wordt cliënt daar automatisch van op de hoogte gesteld, middels een e-mail. Deze mail wordt dagelijks verstuurd zolang de overschrijding voortduurt. Wanneer deze overschrijding naar onze mening te lang voortduurt stellen wij cliënt daar schriftelijk van op de hoogte, deze krijgt dan de keuze of meer diskruimte aan te schaffen of zijn/haar gebruik terug te brengen. Wanneer wij na zeven dagen geen antwoord van cliënt op ons schrijven hebben ontvangen behouden wij ons het recht voor het pakket op te waarderen naar het benodigde volume zodat er niet meer sprake is van overschrijding van de diskgebruik limiet. Wanneer op enig tijdstip na onze schrijven wederom de diskgebruik limiet wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor het pakket wederom op te waarderen. Hostdozer behoud tevens het recht zonder verdere melding de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

13. Prijzen
1. Alle op de site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn inclusief eventuele BTW / TAX / PPN, tenzij anders is vermeld. De prijzen zijn exclusief van overheidswege opgelegde heffingen.

2. Hostdozer heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van hostdozer. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

3. Indexatie: Hostdozer houdt zich het recht voor, zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door ons toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

14. Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van hostdozer.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Hostdozer het recht de prestatie van zijn kant (tijdelijk) stil te leggen.

4. Hostdozer stuurt op verzoek de opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Hostdozer kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Hostdozer een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

7. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd, dit geldt bij automatische incasso.

8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Hostdozer een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van klant.

9. Indien verschuldigde bedragen door de bank gestorneerd worden i.v.m. bijvoorbeeld onvoldoende saldo maar niet uitsluitend tot zal verschuldigd bedrag 7 dagen na stornering nogmaals verwerkt worden. Word ook dit bedrag door de bank gestorneerd zal een administratievergoeding van 2,50 Euro gerekend worden.
Vervolg pogingen zullen plaatsvinden met intervallen van 7 dagen waarop per mislukte poging 2,50 euro administratiekosten bijgeteld zullen worden

10. Indien de Service Provider na wanbetaling tot incasso overgaat, is de Klant een bijkomende vergoeding voor incassokosten verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding is 15 % van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 50,00 Indien de incassokosten hoger zijn dan deze vastgestelde vergoeding, dan dient de Klant de hogere incassokosten te vergoeden.

11. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Hostdozer het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

12. De Klant is niet bevoegd tot betaling over te gaan door middel van verrekening en is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, op welke grond dan ook.

15. Aansprakelijkheid
1. Hostdozer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Hostdozer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Hostdozer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Hostdozer of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met hostdozer.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Hostdozer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Hostdozer bijvoorbeeld voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Hostdozer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van hostdozer.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Hostdozer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Hostdozer is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Hostdozer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Hostdozer mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan hostdozer. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Hostdozer als gevolg daarvan lijdt.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

2. Wanneer domeinnamen door Hostdozer op naam van Hostdozer voor opdrachtgever worden geregistreerd wordt er medewerking verleend aan opdrachten van cliënt met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnamen. Bij alle geschillen in of buiten rechte wordt opdrachtgever die gebruik maakt van een dergelijke domeinnaam de kans geboden de domeinnaam op eigen titel over te nemen. Wanneer opdrachtgever hier binnen 24 uur geen gehoor aan geeft wordt de registratie van de domeinnaam door ons ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

17. Buitengebruikstelling
1. Hostdozer heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of andere overeenkomsten met Hostdozer een verplichting jegens Hostdozer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Hostdozer zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Hostdozer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Hostdozer gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 20 excl.BTW.

18. Wijziging van de voorwaarden
1. Hostdozer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Hostdozer is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van hostdozer. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard

3. Wijzingen worden gepubliceerd op de site of verzonden per e-mail of in onze elektronische nieuwsbrief.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Hostdozer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.